Główną funkcją troponiny I w naszym organizmie jest blokowanie interakcji aktyny z miozyną poprzez wiązanie się z aktyną. Jej podwyższone stężenie w surowicy krwi wskazuje na uszkodzenie komórek mięśnia sercowego (kardiomiocytów), jednak nie wyjaśnia mechanizmów leżących u podłoża tego procesu. Nie stwierdza się wzrostu jej stężenia po uszkodzeniu tkanek innych niż mięsień poprzecznie prążkowany serca. Ze względu na wysoką czułość i swoistość troponina I jest najbardziej preferowanym i rekomendowanym biomarkerem do rozpoznania zawału mięśnia sercowego oraz różnicowania między zawałem mięśnia sercowego bez przetrwałego uniesienia odcinka ST (NSTEMI) a niestabilną dławicą piersiową (UA).

Według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2011 roku o rozpoznaniu bądź wykluczeniu ostrego zespołu wieńcowego decydować powinna dynamika zmian stężenia troponin sercowych w surowicy w połączeniu z objawami klinicznymi, elektrokardiograficznymi i echokardiograficznymi.

Stężenie troponiny I powinno być oznaczone podczas pierwszej oceny pacjenta, następnie ponownie po 3 i 6 godzinach. Jeśli do oznaczenia stężenia troponiny I stosuje się metody wysokoczułe (hs) możliwe jest stosowanie szybkiego protokołu wykluczającego 0/1h – oznaczenie stężenia troponiny I podczas pierwszej oceny pacjenta, następnie ponownie po 1 godzinie. Do rozpoznania ostrego zespołu wieńcowego wymagane jest zaobserwowanie wzrostu i/lub spadku stężenia troponiny I z przynajmniej jedną wartością przekraczającą wartość 99-tego percentyla górnej granicy normy (URL) przy współistnieniu klinicznych objawów niedokrwienia. Interpretacji wyniku należy zawsze dokonywać z uwzględnieniem całego kontekstu klinicznego – dotyczy to zarówno rozpoznania, jak i wykluczenia zawału serca.

Choroby i stany inne niż ostry zespół wieńcowy, w których mogą występować podwyższone stężenia troponin:

 • Przewlekła niewydolność serca
 • Ostra niewydolność serca lub zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca
 • Zatorowość płucna
 • Przewlekłe ciężkie nadciśnienie płucne
 • Zapalenie mięśnia sercowego
 • Zapalenie osierdzia z płaszczowym uszkodzeniem warstwy ponadwsierdziowej serca
 • Przełom nadciśnieniowy
 • Tachy- lub bradyarytmie
 • Choroby z naciekaniem miokardium (np. amyloidoza)
 • Elektryczne uszkodzenie mięśnia sercowego:
  • porażenie prądem
  • kardiowersja zewnętrzna
  • kardiowersja wewnętrzna, np, wyładowania ICD
 • Mechaniczne uszkodzenie mięśnia sercowego:
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • tępy uraz, np. przedniej ściany klatki piersiowej
  • ablacja, biopsja endokardialna
  • operacje kardiochirurgiczne
 • Znaczny przerost mięśnia lewej komory serca
 • Kardiotoksyczne działanie leków (głównie leki onkologiczne: adriamycyna, herceptyna, doksorubicyna, 5-fluorouracyl)
 • Przewlekła niewydolność nerek (szczególnie w schyłkowym stadium)
 • Ostre choroby neurologiczne (np. udar mózgu, krwotok podpajęczynówkowy)
 • Posocznica
 • Chorzy w stanie krytycznym, chorzy z hipotonią, niewydolnością oddechową, masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego
 • Rozległe oparzenia (>30% powierzchni ciała)
 • Znaczny wysiłek fizyczny

 

Przygotowanie do badania: Brak szczególnych wskazań. Na badanie można zgłaszać się w godzinach pracy laboratorium.

Czas oczekiwania na wynik: 2 godziny

Synonimy:
Troponina I
« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!